Inversiones Financieramente sostenibles 2019.

MOCIÓ SOBRE LA DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2018 PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES EN EL POBLE DE ROCAFORT
Alicia Esteve Pastor, com a portaveu del Grup Municipal Socialista de la corporació municipal de Rocafort, i en la seua representació, presenta la següent moció per al seu debat i aprovació en el ple de l’1 d’octubre de 2019.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Una vegada calculat per la intervenció de l’ajuntament de Rocafort la liquidació de l’exercici municipal de l’any 2018, el resultat és un superàvit superior als 600.000 euros. Aquesta quantitat fou possible gràcies a la prudent i efectiva gestió de l’anterior govern municipal sota la direcció i els criteris definits per l’òrgan interventor municipal, a més d’una reactivació econòmica dels ingressos, sobretot a partir l’augment de llicències tramitades.

El dissabte 30 de març de 2019 el BOE va publicar el decret-llei 10/2019, de 29 de març, «por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles». Que especifica la urgència de la seua publicació junt amb la necessitat de no aturar el funcionament de les administracions locals: «En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto, mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, este real decreto-ley no impone cargas administrativas».

El dimarts 2 d’abril el BOE publicava el decret-llei 209/2019 pel qual eren convocades les eleccions locals, moment en el qual s’iniciava el temps que el govern municipal entrava en funcions fins a les eleccions del 26 de maig. Una volta constituïts els nous ajuntaments el 15 de juny, les entitats locals començaren a aprovar la destinació dels propis superàvits mitjançant plens extraordinaris, com ara Torrent (16 de juliol), L’Eliana (13 de juliol), Requena (9 de juliol), etc.

Però arribats al 19 de setembre de 2019 constatem que el nou govern de Rocafort no ha pres cap iniciativa per tal d’incorporar el romanent positiu de tresoreria del 2018 al pressupost municipal, a fi de poder invertir-lo en millores per al poble de Rocafort i tot el nostre veïnat.

Per això proposem els següents ACORDS:

1 – Que el superàvit de l’ajuntament de Rocafort del 2018 es destine urgentment a millores assumides com a Inversions Financerament Sostenibles, a favor del patrimoni, les instal·lacions, serveis i els espais comuns per a la convivència. Atenent que l’Ajuntament de Rocafort liquidà el seu deute públic a data 31 de desembre de 2016, no té càrregues que limiten la inversió en IFS.

2- Concretament, proposem que l’Ajuntament de Rocafort destine el superàvit de l’exercici 2018 a les següents obres i serveis que entren com a IFS:

2.1- Projecte d’Execució del Parc del Poble Ramon Fontestad, del qual ja existeix un projecte tècnic bàsic i el procés de participació ciutadana Participarc.

2.2- Obra de rehabilitació i obertura al públic del Refugi de la Llotgeta, és per llei BRL i consta destacat en el Catàleg de Patrimoni de Rocafort (versió inicial aprovada pel Ple de 31 de gener), i del qual existeix en l’Ajuntament el projecte bàsic i d’execució que simplement cal realitzar

2.3- Projecte de remodelació de la Caserna de la Guàrdia Civil construïda durant la 2a República, també és BRL com consta en el Catàleg i atenent la necessitat d’espais de reunió i d’activitats per a les associacions del poble, com a espai accessible per a esdeveniments especials, hotel d’associacions, i espais d’arxiu i locals estables.

2.4- Obres d’obertura, senyalització i adequació de les Rutes escolars segures. Atenent a l’estudi informat pel Cap de Policia Local de Rocafort que indica itineraris i actuacions de millora, a més a més del disseny de la imatge que també consta en l’ajuntament i és treball realitzat.

2.5- Remodelació de la pista de tenis del poliesportiu municipal .

2.6- Obres d’actualització del parc Bovalar on se situen els paellers municipals, que en faciliten la reobertura amb les millors condicions, amb els serveis necessaris com a espai d’esplai i convivència.

2.7- Pla de millora de les voreres del nucli històric de Rocafort

2.8- Projecte de reforma de la sala d’actes de la Casa de Cultura de Rocafort

2.9- Projecte de millora i ampliació de la pista de patinatge de la plaça Baillargues

2.10- Pla de senyalització dels camins de l’horta de Rocafort, amb informació sobre el trànsit viari acceptat, i els criteris de convivència i respecte entre passejant i cap als productors de la terra.

2.11-Tancament del parc de l’Avinguda Mossen Sorribes.

2.12-Adequació de la barana de la Llotgeta.

2.13-Adequació dels guals de l’Avinguda Joan Carles I, procedint a rebaixar-los.

3- Que en el termini màxim de 10 dies el govern municipal de Rocafort convoque el ple extraordinari d’aprovació de la incorporació del romanent positiu de tresoreria del 2018 al pressupost municipal, relacionat amb els projectes esmentats adés, més els que considereu que poden ser positius per al poble i que es puguen finançar conforme al decret 10/2019 i el superàvit municipal del 2018.


                                                                         Rocafort, a 19 de setembre de 2019.